top of page

MILJÖPOLICY

I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.

Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls.

Vårt miljöarbete omfattar såväl vårt eget miljöarbete som kundens miljöarbete.

Genom vår kunskap om olika material och byggteknikers miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.

Vid val av material och tjänster beaktar vi miljöaspekter.

Vi källsorterar avfall och återvinner byggmaterial i möjligaste mån.

 

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

 

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

bottom of page